STANOVY SPOLKU
SK Čechoslovan Dolní Jirčany, z.s.

 

Čl. 1
Název a sídlo spolku
1. Název spolku: SK Čechoslovan Dolní Jirčany, z.s. (dále jen „spolek“).
2. Sídlo spolku: Psáry, část obce Dolní Jirčany.

Čl. 2
Účel spolku
Účelem spolku je naplňování společného zájmu členů, kterým je podpora a propagace sportu, zejména prostřednictvím organizování a provozování sportovní a zájmové činnosti pro členy spolku i pro veřejnost.

Čl. 3
Hlavní činnost spolku
Účel spolku je naplňován zejména prostřednictvím této hlavní činnosti:
- propagace a šíření sportu v obci Dolní Jirčany a okolních obcích v duchu fair-play a s důrazem na lokální prostředí a požadavky,
- udržování přímé návaznosti na činnost a tradice SK Čechoslovan Dolní Jirčany (založeného roku 1932) a na myšlenky a výsledky činnosti všech předchůdců současného vedení spolku,
- vytváření prostoru pro realizaci sportovních aktivit obyvatelů obce Dolní Jirčany a okolních obcí, a to ve spolupráci s těmito obcemi, ostatními zájmovými subjekty i jednotlivci,
- sdružovat a podporovat sportovní oddíly a zastřešovat jejich aktivity navenek, zejména vůči ostatním sportovním oddílům či svazům nebo orgánům veřejné moci,
- zvyšování fyzické zdatnosti mládeže a dospělých prostřednictvím sportu,
- napomáhání ostatním spolkům, jednotlivcům, případně i jiným subjektům při organizování a pořádání sportovních, kulturních a ostatních veřejně prospěšných akcí.

Čl. 4
Vedlejší činnost spolku
Vedle hlavní činnosti spolek vyvíjí též tuto vedlejší hospodářskou činnost:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- nájem a podnájem nemovitých věcí.

Čl. 5
Členství ve spolku
1. Ve spolku existují tři druhy členství, a to řádné členství (řádný člen), přidružené členství (přidružený člen) a čestné členství (čestný člen).
2. Řádným i přidruženým členem spolku se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami spolku. Řádným členem spolku se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Přidruženým členem spolku se může stát fyzická osoba mladší 18 let. U fyzických osob mladších 18 let je ke vzniku přidruženého členství ve spolku nutný souhlas zákonného zástupce (písemnou formou).
3. O přijetí uchazeče za řádného či přidruženého člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor. Výkonný výbor vždy rozhodne o tom, zda uchazeče přijímá za řádného člena či za přidruženého člena. Členství uchazeče ve spolku vzniká dnem, kdy mu bylo oznámeno kladné rozhodnutí o jeho přijetí za člena spolku. O udělení čestného členství rozhoduje výkonný výbor z vlastního podnětu nebo na návrh (písemnou formou) kteréhokoliv řádného člena spolku.
4. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
5. Členství ve spolku zaniká:
- vystoupením člena ze spolku – každý člen může ze spolku kdykoli vystoupit, a to písemným oznámením doručeným spolku; členství zaniká dnem uvedeným v oznámení, a pokud v oznámení není den zániku členství uveden, dnem, kdy bylo oznámení o vystoupení doručeno spolku,
- vyloučením člena spolku na základě rozhodnutí výkonného výboru – výkonný výbor může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství anebo jednal v rozporu se zájmy spolku, a ani v přiměřené lhůtě po výzvě spolku nezjednal nápravu; členství ve spolku zaniká dnem, kdy je rozhodnutí o vyloučení doručeno vylučovanému členovi spolku,
- odnětím čestného členství na základě rozhodnutí výkonného výboru – výkonný výbor může odejmout čestné členství členovi, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství anebo jednal v rozporu se zájmy spolku, a ani v přiměřené lhůtě po výzvě spolku nezjednal nápravu; čestné členství ve spolku zaniká dnem, kdy je rozhodnutí o odnětí čestného členství doručeno čestnému členovi spolku,
- úmrtím člena spolku (fyzické osoby),
- zrušením člena spolku (právnické osoby),
- zánikem spolku.
6. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich částí.
7. Spolek vede seznam členů s těmito údaji: u členů fyzických osob – jméno a příjmení, datum narození, korespondenční adresa a e-mail a u členů právnických osob – název, identifikační číslo, adresa sídla a email. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí výkonný výbor. Aktualizace seznamu členů se provádí bez zbytečného odkladu
po oznámení změny evidovaných údajů členem spolku. Seznam členů nebude zpřístupněn veřejnosti.

Čl. 6
Práva a povinnosti členů
1. Řádný člen spolku má právo:
- účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na tomto zasedání,
- volit členy orgánů spolku,
- být volen do orgánů spolku,
- nahlížet do dokladů o hospodaření spolku a činit si z nich na své náklady kopie,
- řádný člen spolku má dále veškerá práva, která má přidružený člen spolku podle odst. 2 tohoto článku.
2. Přidružený člen spolku má právo:
- účastnit se zasedání členské schůze,
- podílet se na činnosti spolku, být informován o činnosti spolku a jeho orgánů,
- užívat výhod člena spolku,
- obracet se na orgány spolku s podněty, žádostmi, stížnostmi a dotazy k činnosti spolku a má právo obdržet odpověď,
- účastnit se jednání orgánů spolku ve všech případech, kdy se jedná o jeho osobě;v tomto případě má orgán spolku povinnost člena na jednání přizvat.
3. Čestný člen spolku má právo:
- účastnit se zasedání členské schůze,
- užívat výhod člena spolku.
4. Řádný člen spolku má povinnost zejména:
- aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
- svědomitě vykonávat funkce ve volených orgánech spolku, byl-li do některého z volených orgánů spolku zvolen,
- zodpovídat za svěřený majetek spolku,
- řádný člen spolku má dále veškeré povinnosti, které má přidružený člen spolku podle odst. 5 tohoto článku.
5. Přidružený člen spolku má povinnost zejména:
- dodržovat stanovy spolku a vnitřní předpisy spolku,
- plnit rozhodnutí orgánů spolku,
- dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy, majetek a dobré jméno spolku,
- pravidelně, řádně a včas platit členský příspěvek, jehož výši a splatnost stanoví  na každý rok svým rozhodnutím členská schůze,
- oznámit výkonnému výboru každou změnu svých údajů evidovaných v seznamu členů.
6. Čestný člen spolku má povinnost zejména:
- pravidelně, řádně a včas platit členský příspěvek, jehož výši a splatnost stanoví na každý rok svým rozhodnutím členská schůze.

Čl. 7
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
- Členská schůze (nejvyšší orgán),
- Statutární zástupci (statutární orgán),
- Výkonný výbor (výkonný orgán),
- Revizor (kontrolní orgán).

Čl. 8
Členská schůze (nejvyšší orgán)
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. O záležitostech spolku rozhoduje členská schůze ve sboru.
2. Členskou schůzi tvoří všichni řádní členové spolku.
3. Členská schůze se schází dle potřeby, minimálně jedenkrát (1x) ročně. Zasedání členské schůze svolává statutární orgán. Na zasedání členské schůze mohou být zváni hosté. Již
svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než
týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek
4. lenům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.
5. Statutární orgán svolá zasedání členské schůze vždy, když o to požádá nejméně třetina řádných členů spolku. Žádost musí obsahovat program zasedání členské schůze
a odůvodnění žádosti. Nesvolá-li statutární orgán zasedání členské schůze do třiceti (30) dnů od doručení žádosti, může kterýkoli z řádných členů, který žádost podal, svolat
zasedání členské schůze sám.
6. Zasedání členské schůze svolá statutární orgán vhodným způsobem nejméně čtrnáct (14) dnů před konáním zasedání, zejména prostřednictvím webových stránek spolku
a/nebo zasláním pozvánky na e-mailovou adresu člena spolku evidovanou v seznamu členů. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Pokud zasedání
členské schůze nesvolává statutární orgán, svolání prostřednictvím webových stránek se nevyžaduje.
7. Zasedání členské schůze zahájí předseda, v jeho nepřítomnosti jiný člen statutárního orgánu. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet, poté zajistí
volbu předsedy zasedání a volbu zapisovatele. Předseda zasedání vede zasedání členské schůze tak, jak byl ohlášen jeho program. Záležitost, která nebyla zařazena na program
zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech řádných členů spolku oprávněných o ní hlasovat. Zapisovatel sčítá hlasy a zpracovává návrh
zápisu (případně samostatného rozhodnutí).
8. Předseda zasedání spolu se zapisovatelem zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze (případně samostatného rozhodnutí) do třiceti (30) dnů od jejího ukončení. Zápis
(případně samostatné rozhodnutí) podepisují členové statutárního orgánu přítomní na zasedání členské schůze, předseda zasedání a zapisovatel. Ze zápisu musí být patrné,
kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo byl zvolen předsedou zasedání a zapisovatelem, jaká rozhodnutí byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Každý
člen spolku může na základě žádosti adresované statutárnímu orgánu nahlížet v sídle spolku do zápisů ze zasedání členské schůze.

9. Členská schůze zejména:
- určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
- schvaluje úkoly spolku pro příslušné období,
- rozhoduje o změně stanov spolku,
- rozhoduje o změně názvu a sídla spolku,
- rozhoduje o symbolice spolku,
- schvaluje rozpočet spolku,
- schvaluje výsledek hospodaření spolku,
- schvaluje výroční zprávu spolku, pokud je zpracování výroční zprávy povinné nebo statutární orgán rozhodne, že spolek vyhotoví výroční zprávu,
- volí a odvolává členy statutárního orgánu – statutární zástupce (člen spolku se při volbě členů statutárního orgánu nemůže nechat zastoupit),
- volí a odvolává členy výkonného výboru (člen spolku se při volbě členů výkonného výboru nemůže nechat zastoupit),
- rozhoduje o počtu členů výkonného výboru (člen spolku se při rozhodování o počtu členů výkonného výboru nemůže nechat zastoupit),
- volí a odvolává revizora (člen spolku se při volbě revizora nemůže nechat zastoupit),
- hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,
- rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků pro jednotlivé druhy členství; výše členských příspěvků pro čestné členy je zpravidla nižší,
- rozhoduje o tom, které sportovní oddíly budou vykonávat svou činnost v rámci spolku,
- rozhoduje o koupi a prodeji nemovitých věcí,
- rozhoduje o investičním výdaji převyšujícím částku 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých),
- rozhoduje o prodeji movitých věcí v hodnotě převyšující částku 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých),
- rozhoduje o přeměně spolku,
- rozhoduje o zrušení spolku.
10. Členská schůze je schopna usnášet se za přítomnosti většiny řádných členů spolku. Rozhodnutí přijímá většinou hlasů přítomných řádných členů, přičemž každý řádný člen
spolku má jeden (1) hlas, hlasy všech řádných členů spolku jsou si rovné.

11. Řádný člen spolku se může na zasedání členské schůze nechat zastoupit jiným řádným členem spolku, s výjimkou volby členů orgánů spolku a rozhodování o počtu členů
výkonného výboru. Právo zastupovat jiného člena spolku je zastupující člen povinen prokázat písemnou plnou mocí.
12. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, bude se po 30 minutách (30 minut po plánovaném začátku řádného zasedání členské schůze) konat náhradní zasedání
členské schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných řádných členů.

Čl. 9
Statutární zástupci (statutární orgán)
1. Statutární zástupci (dále jen „statutární orgán“) jsou kolektivním statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. O záležitostech spolku rozhoduje statutární orgán ve sboru, pokud stanovy neurčí něco jiného.
2. Statutární orgán má tři (3) členy – předsedu a dva (2) místopředsedy. Člen statutárního orgánu může být současně členem výkonného výboru. Člen statutárního orgánu nemůže být současně revizorem.
3. Členové statutárního orgánu jsou voleni členskou schůzí. Návrh na volbu určité osoby do funkce člena statutárního orgánu může podat kterýkoli řádný člen spolku. Každý řádný člen spolku má jeden (1) hlas, zastupování při volbě členů statutárního orgánu není možné.
4. Funkční období členů statutárního orgánu je tři (3) roky. Každý člen statutárního orgánu může být opětovně zvolen.
5. Funkce člena statutárního orgánu zaniká:
- uplynutím funkčního období,
- odstoupením člena statutárního orgánu – člen statutárního orgánu může ze své funkce kdykoliv odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným spolku; odstoupí-li člen statutárního orgánu ze své funkce prohlášením doručeným spolku, zaniká jeho funkce uplynutím dvou (2) měsíců od doručení prohlášení; prohlášení o odstoupení může za spolek převzít jiný člen statutárního orgánu; člen statutárního orgánu, který za spolek převzal prohlášení o odstoupení je povinen do třiceti (30) dnů od doručení prohlášení svolat zasedání členské schůze, na němž dojde k volbě nového člena statutárního orgánu,
- odvoláním člena statutárního orgánu – člen statutárního orgánu může být odvolán členskou schůzí ze závažných důvodů; závažné důvody spočívají především v tom, že člen statutárního orgánu jednal v rozporu se zájmy spolku, a tím způsobil spolku újmu, případně, že člen statutárního orgánu neplní řádně a včas své povinnosti,
- dohodou mezi spolkem a členem statutárního orgánu,
- úmrtím člena statutárního orgánu,
- zánikem spolku.
6. Statutární orgán se schází dle potřeby, minimálně čtyřikrát (4x) ročně. Zasedání statutárního orgánu svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti kterýkoliv místopředseda. Předseda svolá zasedání statutárního orgánu vždy, když o to požádá některý člen statutárního orgánu. Na zasedání statutárního orgánu musí být vždy pozván revizor. Pravidla pro svolání, zasedání a rozhodování stanoví statutární orgán vnitřním předpisem.
7. Statutární orgán rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nespadají do pravomoci jiného orgánu.
8. Statutární orgán zejména:
- koordinuje činnost spolku,
- vydává vnitřní předpisy spolku,
- rozhoduje o tom, zda spolek vyhotoví výroční zprávu; zpracovává výroční zprávu spolku,
- vykonává pravomoc zaměstnavatele,
- svolává zasedání členské schůze,
- může svolat zasedání výkonného výboru,
- rozhoduje o investičním výdaji nepřevyšujícím částku 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých),
- rozhoduje o prodeji movitých věcí v hodnotě nepřevyšující částku 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých),
- posuzuje návrhy na koupi a prodej nemovitých věcí a na další investice a předkládá tyto návrhy členské schůzi.
9. Statutární orgán je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů
a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů, přičemž každý člen má jeden (1) hlas,
hlasy všech členů jsou si rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
10. Ve všech záležitostech, které patří do působnosti statutárního orgánu, mohou členové
rozhodovat mimo zasedání statutárního orgánu (tzv. per rollam), a to kdykoliv,
v jakékoliv otázce, a to na návrh kteréhokoliv člena statutárního orgánu (písemnou
formou, např. e-mailem), rozeslaný členům statutárního orgánu. Za účelem rozhodování
per rollam je člen statutárního orgánu povinen oznámit předsedovi e-mailovou adresu,
kterou bude pro rozhodování per rollam používat.
Pravidla pro hlasování per rollam stanoví statutární orgán vnitřním předpisem.
11. Právně jednat jménem spolku může samostatně předseda nebo společně oba
místopředsedové. Kdo za spolek podepisuje, připojí k názvu spolku svůj podpis,
popřípadě i údaj o své funkci.

Čl. 10
Výkonný výbor (výkonný orgán)
1. Výkonný výbor je kolektivním výkonným orgánem spolku, který za svou činnost
odpovídá členské schůzi. O záležitostech rozhoduje výkonný výbor ve sboru, pokud
stanovy neurčí něco jiného.
2. Výkonný výbor má nejméně čtyři (4) členy. O počtu členů výkonného výboru
rozhoduje členská schůze. Člen výkonného výboru může být současně členem
statutárního orgánu. Člen výkonného výboru nemůže být současně revizorem.
3. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu výkonného výboru.
4. Členové výkonného výboru jsou voleni členskou schůzí. Návrh na volbu určité
osoby do funkce člena výkonného výboru může podat kterýkoli řádný člen spolku. Každý
řádný člen spolku má jeden (1) hlas, zastupování při volbě členů výkonného výboru není
možné.
5. Funkční období členů výkonného výboru je tři (3) roky. Každý člen výkonného
výboru může být opětovně zvolen.
6. Funkce člena výkonného výboru zaniká:
- uplynutím funkčního období,
- odstoupením člena výkonného výboru – člen výkonného výboru může ze své funkce
kdykoliv odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným spolku; odstoupí-li člen
výkonného výboru ze své funkce prohlášením doručeným spolku, zaniká jeho funkce
uplynutím dvou (2) měsíců od doručení prohlášení; prohlášení o odstoupení může
za spolek převzít kterýkoliv člen statutárního orgánu; pokud má zánikem funkce
odstupujícího člena klesnout počet členů výkonného výboru pod minimální počet, pak
člen statutárního orgánu, který za spolek převzal prohlášení o odstoupení je povinen
do třiceti (30) dnů od doručení prohlášení svolat zasedání členské schůze, na němž
dojde k volbě nového člena výkonného výboru,
- odvoláním člena výkonného výboru – člen výkonného výboru může být odvolán
členskou schůzí i bez udání důvodu,
- dohodou mezi spolkem a členem výkonného výboru,
- úmrtím člena výkonného výboru,
- zánikem spolku.
7. Výkonný výbor se schází dle potřeby, minimálně čtyřikrát (4x) ročně. Zasedání
výkonného výboru svolává a řídí předseda výkonného výboru, v jeho nepřítomnosti jiný
člen výkonného výboru. Zasedání výkonného výboru může svolat i statutární orgán.
Předseda výkonného výboru svolá zasedání výkonného výboru vždy, když o to požádá
některý člen výkonného výboru. Na zasedání výkonného výboru musí být vždy pozváni
členové statutárního orgánu a revizor; v případě, že je člen statutárního orgánu současně
členem výkonného výboru, účastní se zasedání jako člen výkonného výboru. Na zasedání
výkonného výboru mohou být zváni hosté.
Pravidla pro svolání, zasedání a rozhodování stanoví výkonný výbor vnitřním
předpisem.
8. Výkonný výbor zejména:
- vykonává rozhodnutí členské schůze, pokud není působnost svěřena statutárnímu
orgánu,
- dohlíží na naplňování účelu spolku a dodržování stanov spolku,
- určuje podmínky výkonu funkce předsedy sportovního oddílu spolku,
- dohlíží na činnost sportovních oddílů spolku,
- jedná s pronajímatelem o podmínkách nájmu prostor (např. sportovní haly)
pro činnost spolku a předkládá návrh na uzavření nájemní smlouvy statutárnímu
orgánu,
- sestavuje návrhy rozpočtů pro sportovní oddíly spolku,
- dohlíží na čerpání rozpočtů pro sportovní oddíly spolku,
- strana 8 -
- zpracovává a předkládá členské schůzi zprávy o činnosti sportovních oddílů spolku
za uplynulé období,
- zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
- zpracovává a předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření spolku,
- rozhoduje o činnosti sportovních oddílů spolku na příští období,
- pokud je zpracovávána výroční zpráva, zpracovává návrh části výroční zprávy
věnované sportovním oddílům spolku,
- rozhoduje o odložení, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům spolku,
pokud pro to existují závažné důvody,
- vykonává jiné činnosti, kterými byl pověřen statutárním orgánem,
- rozhoduje o přijetí uchazeče za řádného či přidruženého člena spolku,
- rozhoduje o vyloučení řádného či přidruženého člena ze spolku,
- rozhoduje o udělení či odnětí čestného členství,
- vykonává jiné činnosti, kterými byl pověřen statutárním orgánem.
9. Výkonný výbor je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů
a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů, přičemž každý člen má jeden (1) hlas,
hlasy všech členů jsou si rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
výkonného výboru.
10. Ve všech záležitostech, které patří do působnosti výkonného výboru, mohou členové
rozhodovat mimo zasedání výkonného výboru (tzv. per rollam), a to kdykoliv, v jakékoliv
otázce, a to na návrh kteréhokoliv člena výkonného výboru (písemnou formou, např. emailem),
rozeslaný členům výkonného výboru. Za účelem rozhodování per rollam je člen
výkonného výboru povinen oznámit předsedovi výkonného výboru e-mailovou adresu,
kterou bude pro rozhodování per rollam používat.
Pravidla pro hlasování per rollam stanoví výkonný výbor vnitřním předpisem.
Předseda výkonného výboru oznámí (písemnou formou, např. e-mailem) členům
výkonného výboru a statutárnímu orgánu výsledek hlasování, a pokud bylo rozhodnutí
přijato, oznámí i celý obsah přijatého rozhodnutí.
11. Výkonný výbor si může vytvářet další orgány (individuální – např. tajemník, hospodář
nebo kolektivní – např. komise).
12. Členové výkonného výboru se nezapisují do spolkového rejstříku.
13. Předseda výkonného výboru vede neveřejný seznam členů výkonného výboru s těmito
údaji: jméno a příjmení, funkce ve spolku a e-mail pro hlasování per rollam.

Čl. 11
Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
2. Revizor nemůže být současně členem statutárního orgánu nebo výkonného výboru.
3. Revizor je volen členskou schůzí. Návrh na volbu určité osoby do funkce revizora
může podat kterýkoli řádný člen spolku. Každý řádný člen spolku má jeden (1) hlas,
zastupování při revizora není možné.
4. Funkční období revizora jsou tři (3) roky. Revizor může být opětovně zvolen.
5. Funkce revizora zaniká:
- uplynutím funkčního období,
- odstoupením revizora – revizor může ze své funkce kdykoliv odstoupit, a to
písemným prohlášením doručeným spolku; odstoupí-li revizor ze své funkce
prohlášením doručeným spolku, zaniká jeho funkce uplynutím dvou (2) měsíců
od doručení prohlášení; prohlášení o odstoupení může za spolek převzít kterýkoliv
člen statutárního orgánu; člen statutárního orgánu, který za spolek převzal
prohlášení o odstoupení je povinen do třiceti (30) dnů od doručení prohlášení svolat
zasedání členské schůze, na němž dojde k volbě nového revizora,
- odvoláním revizora – revizor může být odvolán členskou schůzí ze závažných
důvodů; závažné důvody spočívají především v tom, že revizor jednal v rozporu
se zájmy spolku, a tím způsobil spolku újmu, případně, že revizor neplní řádně a včas
své povinnosti,
- dohodou mezi spolkem a revizorem,
- úmrtím revizora,
- zánikem spolku.
6. Revizor zejména:
- kontroluje, zda volené orgány spolku vykonávají působnost podle zákona a podle
stanov spolku,
- kontroluje hospodaření spolku a vedení účetnictví,
- minimálně jedenkrát (1x) ročně sestavuje zprávu o kontrole hospodaření spolku,
kterou předkládá členské schůzi,
- upozorňuje volené orgány spolku na zjištěné nedostatky a podává návrhy k jejich
odstranění; v případě, že volený orgán spolku nepřijme některý z návrhů revizora,
informuje o tom revizor členskou schůzi, která může volenému orgánu spolku uložit,
aby se návrhem revizora řídil.
7. Revizor je za účelem výkonu svých pravomocí oprávněn:
- účastnit se jednání členské schůze a volených orgánů spolku,
- nahlížet do účetních a jiných dokumentů spolku a kontrolovat v nich obsažené údaje,
- svolat mimořádné zasedání členské schůze, pokud to vyžadují zájmy spolku.

Čl. 12
Zásady hospodaření
1. Spolek může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem. Spolek je jako právnická
osoba oprávněn nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
2. Náklady spojené s činností spolku se hradí ze zdrojů majetku, jež jsou zejména:
- členské příspěvky,
- dary fyzických a právnických osob,
- dotace z veřejných rozpočtů,
- výnosy z činnosti spolku,
- výnosy z majetku spolku,
- jiné zdroje.
3. Spolek vynakládá své prostředky výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti
spolku, řádně podložené účetními doklady. Prostředky spolku jsou využívány tak, aby
byly co nejvíce ku prospěchu všem členům spolku.
4. Pokud byl majetek pořízen z prostředků veřejných rozpočtů nebo od dárců, je spolek
povinen respektovat při nakládání s tímto majetkem obecně platné předpisy
a požadavky poskytovatelů dotací a dárců.
5. Za hospodaření spolku odpovídá statutární orgán, který každoročně předkládá členské
schůzi zprávu o hospodaření spolku. Statutární orgán se při hospodaření řídí obecně
závaznými právními předpisy.
6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku mohou být stanoveny
vnitřním předpisem spolku.

Čl. 13
Zánik spolku
1. Na zrušení spolku se použijí obecná ustanovení občanského zákoníku o zrušení
právnických osob, pokud stanovy neurčí něco jiného.
2. V případě zrušení spolku bude likvidační zůstatek nabídnut obci Dolní Jirčany. V případě,
že obec Dolní Jirčany nabídku likvidačního zůstatku nepřijme, likvidační zůstatek bude
nabídnut jinému spolku s obdobnou sportovní činností.
3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

Čl. 14
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Nové znění stanov bylo schváleno na zasedání členské schůze dne 21. února 2016.
3. Nové znění stanov plně nahrazuje veškerá předcházející znění stanov spolku.
Dolní Jirčany dne 21. února 2016
Za spolek podepsáni členové statutárního orgánu:

…………………………… …………………………… ……………………………
Ing. Petr Jaško Pavel Baxa Romana Hájková